زبان بدن

مبانی زبان بدن.

“اگر زبان برای پوشاندن افکار انسان به او داده شده است، هدف از ژست ها و حرکات بدن فاش کردن آن افکار است.” ...
مدیران بد

از رئیس خود متنفرید؟

استیسی (Stacey) در یک شرکت پیشرفته تکنولوژیکی کار میکرد و واقعا کارش را دوست داشت، تا اینکه رئیسش عوض شد. مدیر جدید، که ...

ناوبری پست ها