مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد