مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

به گفته علم ازدواج با فرد مناسب باعث موفقیت بیشتر شما می‌شود.

عوامل زیادی در موفقیت دخیل هستند. طرز تفکر شما یکی از مهمترین آنهاست. ایجاد عزم راسخ، قدرت اراده و داشتن ثبات از عوامل کلیدی هستند دوست داشتنی بودن نیز تاثیر بسیار مهمی دارد. شما می‌توانید تمام این عوامل را در خودتان رشد داده و یا تقویت کنید. با وجود اینکه همه این عوامل در موفقیت و کسب و کار –