مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

هر چند وقت یکبار باید سایت خود را به روز رسانی کرده و از نو بسازید؟

کریستین ریگز (Christian Riggs) رئیس گروه خلاقیت ریگز (Riggs Creative Group) شرکتی که در زمینه طراحی تجربه کاربری و طراحی وب سایت در سن دیوگو (San Diego) فعالیت می کند، می گوید: زمانی که صحبت از به روز رسانی وب سایت کسب و کار شما در بازه های زمانی مشخص به میان می آید، یک قانون وجود دارد و آن این است که: هیچ قانونی وجود ندارد.