مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

5 ترسی که برای کارآفرین شدن به آنها غلبه کردم.

آزادی عملی که کارآفرینی می‌تواند داشته باشد بسیار با ارزش است. اینکه قادر باشید برای خودتان زمانبندی کنید و بر اساس چیزهایی که ارائه می‌دهید درآمد داشته باشید بسیار جذاب است. در زندگی کارآفرینی لذت های زیادی وجود دارند اما زندگی مانند فیلم نیست و چالش‌ها و مبارزاتی وجود دارند که هر کارآفرینی با آنها روبرو خواهد شد.