مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نوشتن ایمیل با دقت یک نظامی

در ارتش، اگر قالب نوشتن یک ایمیل بد باشد ممکن است منجر به شکست یک عملیات شود. در طول خدمت در ارتش یاد گرفتم ایمیل را با چه ساختاری بنویسم تا شانس موفقیت عملیات بالا برود. بعد از اتمام خدمت، نکته هایی که در نوشتن ایمیل در ارتش یاد گرفته بودم را در ایمیل هایی که به همکاران و مشتریان می نوشتم نیز به کار بردم و در نتیجه نامه های من شفاف تر شدند، سریعتر درک شدند و پاسخ بهتری از گیرنده دریافت کردم.