مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: در ارائه بعدی به یک تبه کار و یک قربانی نیاز دارید.

برای اینکه ارائه شما متقاعد کننده‌تر باشد، تمرکز خود را روی سه بازیگر اصلی آن بگذارید: تبه کار، قربانی و قهرمان. در نرم افزار تبه کار می‌تواند نرم افزاری باشد که کند و یا غیر قابل اعتماد است، قربانی کاربری است که از این نرم افزار نا امید شده و کلافه است و قهرمان داستان تکنولوژی پیشرفته‌ای است که درست و موثر کار می‌کند.

نکته مدیریتی روز: معرفی یک ایده جدید.

وقتی می خواهید ایده جدید خود را به مخاطبان سر سخت و مشکل پسند معرفی کنید، باید به همان اندازه‌ای که انرژی گذاشتید تا به این ایده دست پیدا کنید، به همان اندازه باید برای معرفی آن انرژی بگذارید. راه های کمی وجود دارند که شما بتوانید مخاطبان مناسبی برای ایده جدید خود پیدا کنید. در شروع سعی کنید بین ایده خود و استراتژی‌های موجود شرکت ارتباط ایجاد کنید و آن را با محصولات، خدمات و فرآیندهای موجود مقایسه کنید.