مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

چهار روشی که شفافیت حقوق و دستمزد ها کمک می کند تا سازمان ها چیزی برای پنهان کردن نداشته باشند.

چک حقوق کارمندان تقریبا همیشه محرمانه است، و باید هم باشد. بر اساس ارزیابی موسسه Institude for Women’s Policy Research که در ژانویه 2014 انجام شد نزدیک به نیمی از کارکنان – 51 درصد زنان و 47 درصد مردان – اذعان کردندکه صحبت در مورد حقوق و دستمزد توسط کارفرمایان ممنوع شده است. اما محیط های کاری در همه جا در حال حرکت به سوی شفافت کامل هستند.

چهار روش برای القا و افزایش شفافیت در محیط کار.

خرد متعارف می گوید: علم قدرت است، و من در زمان شروع به کارم همیشه بین این شعار و رهبران کسب و کار که با کسب علم و پنهان کردن آن از رقبا – و اغلب همکاران – به عنوان ابزار قدرت ، از موقعیت خود محافظت کرده و به آن اعتبار می دادند، ارتباط برقرار می کردم.