مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

نکته مدیریتی روز: یادگیرنده بهتری باشید.

ماندن در حاشیه امن خود، شاید برای امروز شما کافی باشد اما به طور حتم برای فردای شما نه تنها کافی نیست، بلکه فاجعه بار نیز هست. برای حفظ موفقیت، شما باید ظرفیت یادگیری سریع و مداومی را توسعه دهید. بهره گرفتن از یک مربی روش بسیار خوبی برای یادگیری است. اما اگر مربی ندارید، از بعضی از همکاران خود بخواهید تا ارزیابی خودشان نسبت به عملکرد شما در کارهایی که اخیرا انجام داده‌اید را به شما بگویند.