مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

آنقدر روی موفقیت تمرکز نکنید که خانواده و دوستان‌ را فراموش کنید.

بسیاری از افراد، زمانی که می‌خواهند کارآفرین شوند، آنقدر مشغول انجام کارهای سخت می‌شوند که دیگر زمانی برای زندگی شخصی خود باقی نمی‌گذارند. زمانی که کسب و کارشان نیاز به رشد داشته باشد، یا بیش از اندازه برای کار وقت می‌گذارند یا اینکه از تفریحات خود می‌زنند. در هر صورت تعهدات شخصی که دارند به حاشیه رانده می‌شود.