مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

غرور کسب و کارها را نابود می کند. تواضع آنها را نجات می دهد.

من هر هفته با بنیانگذاران شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای کوچکی صحبت می کنم که در وهله اول هرگز نباید یک کسب و کار را شروع می کردند. هر چند این یک نظر شخصی است – نظری که بر اساس تخصص خود ابراز می کنم – اما فقط بر اساس واقعیات است. و این واقعیات خوب نیستند.