مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

خطر اینکه به کودکان بگوییم “هرکاری را می توانند انجام دهند.”

جنبه های منفی و غیر منتظره تشویق های مداوم بسیاری از خانواده¬ها به کودکان خود می‌گویند “تو می¬توانی هرکاری را انجام دهی!” ٬ البته که می خواهیم کودکان ما به دنبال علائق خود بروند و توسط دیدگاهی که جامعه نسبت به توانایی های آنها دارد محدود نشوند. ضمنا صادقانه نیست که به کودکان خود بگوییم هر کاری می‌توانند انجام دهند و این حرف می‌تواند جنبه‌های منفی داشته باشد.

8 مهارت کارآفرینی که باید به فرزندان خود آموزش دهید (اینفوگرافی).

در طول روز چیزهای زیادی به بچه ها گفته می شود. خیلی زیاد. صاف بنشین. با دهان بسته غذا بخور. بگو “لطفا” و “متشکرم.” اغلب آنها آنقدر مشغول گوش کردن به رئیس خود هستند، یا به دلیل گوش نکردن در حال مواجه با پیامد های آن هستند که یاد نمی گیرند رئیس خود باشند. اگر فکر می کنید بچه های شما در مورد اینکه روزی رئیس باشند خیال پردازی نمی کنند، شما در رویا هستید.