مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

بخشش درمان همه بیماری ها است.

روح انسان هیچگاه قویتر و آزاده‌تر از زمانی نیست که از انتقام گرفتن صرف نظر می‌کند و شهامت بخشیدن یک ضرر و زیان را پیدا می‌کند. ادوین هابل چپین (Edwin Hubble Chapin واعظ آمریکایی) چرا همه باید ببخشند؟ برای این موضوع یک دلیل واحد وجود ندارد، اما واضح‌ترین آنها عباتند از: نگه داشتن خشم و عصبانیت در درون انسان از لحاظ جسمانی، ذهنی، روحی و روابط متقابل زیان بار است.