مجله مدیران

مدیریت ، کارآفرینی، بازاریابی و اقتصاد

اقتصاد رفتاری چیست؟

رشته اقتصاد رفتاری بینش های موجود در رشته های روانشناسی و اقتصاد را در هم آمیخته و بینش هایی مبنی بر اینکه افراد در راستای بهترین منافع خود حرکت نمی کنند، ارائه می دهد. اقتصاد رفتاری بستری فراهم می کند تا بتوانیم درک کنیم انسان چگونه و در چه زمانی مرتکب خطا می شود. خطاها و تعصب های سیستماتیک در یک شرایط مشخص به طور قابل پیش بینی تکرار می شوند.

مفاهیم اقتصاد: قانون کمیابی، عرضه و تقاضا، هزینه ها و سود ها

قانون کمیابی شما به طور ضمنی مفهوم کمیابی را می دانید، هر چند ممکن است از وجود یا عدم وجود آن در دنیا آگاه نباشید. این قانون اساسی ترین مفهوم در اقتصاد است و بیشتر یک واقعیت جامد است تا انتزاعی. به عبارت ساده در دنیا منابع محدودی وجود دارد اما خواسته ها نا محدود است.